SK CZ EN DE DE hu
MAVIZ.sk | Nářadí, ruční nářadí, profi nářadí, šroubováky, napájecí zdroje, obchod s nářadím.
Obsah košíku Prázdný košík
WITTE-Werkzeuge ORBISWILL JOKARI BMI IREGA PICARD STAHLWILLE HALDER TRITON Tools KREG tool BAUDAT JOMA RUTHE LUTZ BLADES

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
(dále jen "Podmínky")
 
Provozovatelem internetového obchodu www.maviz.sk; www.maviz.cz; www.maviz.at; www.maviz-werkzeuge.de; www.maviz-tools.com je společnost:
MAVIZ, s.r.o. Poštovní 1215/12, 952 01 Vráble,
jednatel společnosti: Marián Vizi
 
IČ: 45618836
DIČ: 2023067739
IČ-DPH: SK 2023067739
Spoločnsť je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Nitře, oddíl Sro, vložka číslo? 27032 / N
 
Banka: ČSOB Vráble
Číslo účtu: 4011798175/7500
Variabilní symbol: číslo objednávky
 
Tel .: +421 (0) 908 272 906
info@maviz.sk; mavizsro@gmail.com
www.maviz.sk
 
Dohlížitel: Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: 037/7720 001
            037/7720 034
fax č .: 037/7720 024
E-mail: nr@soi.sk,
Web stránka: www.soi.sk
 
Objednávka prostřednictvím internetu
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení telefonické, e-mailové nebo prostřednictvím e-shopu, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky a prověření skladových zásob objednaných produktů v množstvích potřebných k vykrytí objednávky. Popis a cenu zboží nalezne kupující v nabídkovém katalogu dostupném na http://www.maviz.sk
 
Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží na základě individuální objednávky dle § 12 odst.5 zákona č. 108/2000 Sb., Které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být účtován do výšky až 50% z celkové ceny zboží.
 
Nepotvrzení objednávky
Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část v následujících případech:
- Objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené údaje: e-mailová adresa, osobní údaje)
- Zboží se již nedodává, skladové množství nepostačují k vykrytí objednávky nebo byl objednané zboží vyřazen z nabídkového katalogu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
Poučení spotřebitele
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Postup v případě odstoupení od smlouvy: vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá vzájemně přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí písemně dodavateli. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud byl zákazníkovi zboží doručeno a převzal ho, zašle zboží zpět na provoz dodavatele. Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 15 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že vrácené zboží bylo poškozeno kupujícím, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na úhradu způsobené škody. Pokud dodaný výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Zboží doručeno na dobírku nebude přijat.
 
Ochrana osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů
A.
základní ustanovení
 
1. Provozovatelem zpracování osobních údajů je podle Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") je společnost MAVIZ, s.r.o. IČO 45618836 se sídlem Poštovní 1215/12, 952 01 Vráble (dále jen: "provozovatel").
2. Kontaktní údaje provozovatele:
Adresa: Poštovní 1215/12, 952 01 Vráble
Email: info@maviz.sk
Telefon: +421 908 272 906
3. Zákon o ochraně osobních údajů v § 2 vymezuje osobní údaje jako údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.
B.
Zdroje a kategorie zpracování osobních údajů
 
1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / poskytla nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy / objednávky.
C.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle zákona o ochraně osobních údajů § 13 odst. 1 písm. b);
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro posílání obchodních sdělení a newsletterů) podle zákona o ochraně osobních údajů § 13 odst. 1 písm. f);
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů zejména pro účely poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle zákona o ochraně osobních údaj v § 13 odst. 1 písm. a).
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou potřebné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefonní a mailový kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele splnit, pokud jste podnikatelem a požadujete na zakoupené zboží fakturu, pak bychom měli znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČO, DIČ, číslo účtu). Dalším účelem zpracování je posílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.
3. Ze strany provozovatele dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování podle zákona o ochraně osobních údajů § 28. S takovým zpracováním jste poskytl / poskytla svůj výslovný souhlas.
D.
Doba uchovávání osobních údajů
 
1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejvýše 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
E.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
zajišťující služby provozování e-shopu (MAVIZ s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
zajišťující marketingové služby (MAVIZ s.r.o.);
přepravní společnosti, které se zásilkou dostávají z důvodu doručení zásilky vaše jméno, adresu a telefonní číslo,
správce nemá v úmyslu prodat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
F.
Vaše práva
 
1. Za podmínek stanovených v zákoně o ochraně osobních údajů máte
Právo na informace a přístup ke svým osobním údajům podle § 21;
Právo na opravu osobních údajů podle § 22,
Právo na výmaz osobních údajů podle § 23, které zahrnuje i právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Právo na omezení zpracování osobních údajů podle § 24,
Právo namítat zpracování osobních údajů podle § 27;
Právo na přenosnost osobních údajů podle § 26;
2. Dále máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
G.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
Správce prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření zabezpečení datových úložišť a ložisek osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
H.
Závěrečná ustanovení
 
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám pošle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste provozovateli zadal / zadala.
 
Tyto podmínky získávají platnost od 25.5.2018.
 
DODACÍ PODMÍNKY
 
Dodání zboží
Zboží se snažíme dodávat v co nejkratším termínu - u zboží SKLADEM je termín dodání většinou do 24 hodin od expedice, které není skladem, může byt dodací lhůta delší a bude dohodnuta telefonicky nebo e-Amilo se zákazníkem. V případě zdržení dodávky je zákazník okamžitě informován. Objednávku je nutné udělat do 11:30 hod., Jinak dojde k prodloužení dodací lhůty o 1 den.
 
Zboží zasíláme Slovenskou Poštou nebo kurýrní službou DPD. Při převzetí zboží proveďte jeho kontrolu, potvrdíte a převezmete fakturu / dodací list, která slouží zároveň jako záruční list.
 
Pokud je zboží označeno:
  
Skladem (24 hod) - Zboží je skladem na centrálním skladu nebo pobočce. Zboží bude expedováno mezi 13:00 až 17:00 hod. a doručeno následující den (platí pouze pro pracovní dny)
Na objednávku (14 a víc pracovních dnů) - Zboží je nebo nie je dostupné u dodavatelů.
Není skladem (31 a víc pracovních dnů) - Zboží je třeba si ověřit na dotaz.
 
Sledování zásilek: http://www.dpd.sk; http://tandt.posta.sk/
 
ZPŮSOB PLATBY
 
Možnosti platby:
 
1. Platba převodem / platba předem: CSOB banka; číslo účtu: 4011798175/7500 Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky
 
2. Platba dobírkou: v hotovosti při převzetí zboží
 
3. Osobní vyzvednutí: Při osobním odběru zboží zakoupeného na naší stránce je možná platba "pouze" v hotovosti.