SK CZ EN DE DE hu
MAVIZ.sk | Nářadí, ruční nářadí, profi nářadí, šroubováky, napájecí zdroje, obchod s nářadím.
Obsah košíku Prázdný košík
WITTE-Werkzeuge ORBISWILL JOKARI BMI IREGA PICARD STAHLWILLE HALDER TRITON Tools KREG tool BAUDAT JOMA RUTHE LUTZ BLADES

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky
 
Záruční doba je ze zákona 24 měsíců od koupě.
 
Spotřebitel - kupující, případně jiná osoba, která je určena k převzetí zboží spotřebitelem, kupujícím, je povinna potvrdit přepravci - přepravní službě převzetí zboží včetně všech dokladů a zkontrolovat balík. Připadne poškození balíku je třeba hned reklamovat u přepravce. Prodejce neodpovídá za poškození obalu balíku. Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 
Kupující musí písemné nebo telefonicky obeznámit prodejce o případných zjištěných vadách na výrobu do tří dnů od převzetí zboží.
 
Kontakt - info@maviz.sk
 
Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dny. Vyřízení reklamace nesmí trvat více než 30 dnů. Rozhodnutí bude odeslány v písemné formě prostřednictvím e-mailu. Při reklamaci je potřeba dodat reklamovaný produkt a kopii faktury.
 
Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním výrobku, chybnou manipulací, působením vnějších události, neodborným zásahem do produktu a špatnou údržbou. Reklamace nebude uznána při mechanických chybách provedených vinou zákazníka, přetěžování produktu a používáním produktu v nevhodných podmínkách.
 
V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.
 
VYŘÍZENÍ REKLAMACE
 
Místem pro uplatnění reklamace je adresa Prodávajícího. Pro zaslání zboží k reklamaci doporučujeme použít pojištěný balík.
 
V případě reklamace musí balíček obsahovat:
 
- Reklamované produkt - zboží musí být dodán ve vhodném obalu
 
- Zápis, kde bude specifikována chyba na produktu
 
- Kopia faktury
 
- Kontaktni údaje / zpáteční adresa, mail, tel. číslo /
 
Prodávající, po prozkoumání reklamovaného zboží
 
- Uzná reklamaci jako oprávněnou, písemné bude kontaktovat zákazníka a bude mu nahrazen zboží
 
- Odmítne reklamaci jako neoprávněnou, reklamované zboží bude vráceno zákazníkovi
 
Storno objednávky
 
Objednávku můžete do 24 hodin zrušit. Pro zrušení objednávky je třeba kontaktovat prodejce.
 
Storno objednávky ze strany kupujícího
 
Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) Má kupující právo odstoupit od smlouvy do 7 dnů od převzetí zboží, pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet , e-mail, telefon, fax). Zboží je třeba vrátit spolu s příslušenstvím včetně dokladu o zaplacení. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením čísla faktury, na kterou bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.
 
 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech
 
- Zboží se po kontrole stavu na skladě nenachází
 
- Nebylo možné závazně potvrdit objednávku (nesprávně uvedené údaje při objednávku).
 
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 
Adresa pro vrácení zboží:
 
MAVIZ, sro, Poštovní 1215/12, 952 01 Vráble, Slovenská Republika
 
Ochrana osobních údajů
 
Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům,
 
Závěrečná ustanovení
 
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 
 
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 7.7.2010. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.
 
V případě dotazů Vám rádi odpovíme a pomůžeme.
 
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍ
 
Povinnosti prodávajících v reklamačním řízení upravuje občanský zákoník (zákon č. 47/1992 Sb. - Úplné znění ve znění pozdějších předpisů § 596 až § 656), zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (§ 13 a § 19) a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (§ 49).
 
Za kvalitu prodávaného zboží vůči spotřebiteli právně odpovídá prodávající. Tato odpovědnost je objektivní, t. j. prodávající se jí nemůže nijak zbavit. Odpovídá i za vady, o kterých nevěděl. Není rozhodující, zda se jedná o vady zjevné nebo skryté, které se projeví až při používání věci.
 
Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího na ně upozornit.
 
Pokud je třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, např. li se užívání řídí návodem, prodávající je povinen poskytnout kupujícímu návod k používání ve slovenském jazyce. Pokud tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.
 
Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav.
 
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, případně i na místě, odkud řídí svůj podnik. Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující reklamaci v této určené servisní firmě.
 
Záruční list musí prodávající vystavit pouze v případě, že poskytuje záruku delší než 6 měsíců.
 
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.
 
Přitom je povinen vydat spotřebiteli doklad o reklamaci ao způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě av celém rozsahu.
 
Při zrušení provozovny je podnikatel povinen informovat příslušný okresní úřad o tom, kdo přebírá případné závazky, tedy i reklamace.
 
PRÁVA KUPUJÍCÍCH
 
Současné platné právní předpisy garantují spotřebiteli právo na koupi bezvadného zboží. Jednoznačně dávají spotřebiteli právo na to, aby bylo zboží bezvadný po celou záruční doby a to na základě odpovědnosti prodávajícího za vady, které se v této době vyskytnou.
 
Občanský zákoník stanoví záruční doby, které prodávající za žádných okolností nemůže zkrátit:
 
6 měsíců u průmyslového zboží
 
8 dní u potravinářského zboží
 
3 týdny při prodeji krmiv
 
6 týdnů při prodeji zvířat
 
3 měsíce při opravě a úpravě věci
 
3 roky při zhotovení stavby
 
6 měsíců při zhotovení věci na zakázku
 
je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, záruční doba platí až do této lhůty
 
u věcí, které se rychle kazí, je třeba reklamaci uplatnit nejpozději následující den po koupi.
 
Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
 
Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 
Reklamovat lze vady výrobního charakteru nebo vady vzniklé poškozením při přepravě či skladování a to v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční lhůty právo na reklamaci zanikne.
 
V rámci záruční doby má spotřebitel právo na uplatnění reklamace vad, které nevznikly jeho zaviněním. K opodstatněnosti rozhoduje prodávající.
 
Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz.
 
Práva kupujícího z odpovědnosti za vady prodané věci závisí na druhu a povaze vady věci. Občanský zákoník v této souvislosti rozlišuje:
 
A. ODSTRANITELNÉ VADY
 
Při odstranitelné vadě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající.
 
Pokud věc nebyla použita, může spotřebitel požadovat místo opravy výměnu vadné věci za bezvadnou. Totéž se týká i součásti věci. Prodávající může vždy namísto opravy vyměnit vadnou věc za novou.
 
V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda uplatní právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz.
 
Totéž právo má i tehdy, jestliže se stejná vada, jaká byla nejméně dvakrát v záruční době opravována, vyskytne potřetí.
 
B. NEODSTRANITELNÉ VADY - která brání řádnému užívání
 
Při výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání věci na daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). Záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
 
C. JINÉ NEODSTRANITELNÉ VADY - PŘI NICHŽ LZE VĚC UŽÍVAT
 
Vady, které se sice odstranit nedají, ale nebrání řádnému užívání věci (např. Funkční, ale poškrábaná chladnička) - v takových případech má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny. Výše slevy je věcí dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
 
POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ
 
Přinést reklamované zboží a uplatnit reklamaci v záruční době a na správném místě (u prodávajícího, nebo v servisní firmě k tomu určené). Pokud spolu se zakoupeným zbožím byl zaplacen i dovoz zboží, požadovat dovoz reklamovaného zboží na náklady prodávajícího nebo požadovat odstranění chyb v bytě.
 
Zakoupení reklamovaného zboží, resp. služby prokázat dokladem o koupi, u vybraných výrobků záručním listem.
 
UPOZORNĚNÍ:
 
Spotřebitel se musí vystříhat dalšího používání věci, na které zjistil vadu.
 
Spotřebitel je povinen převzít si zboží po reklamaci ve stanovené lhůtě.
 
Opotřebení charakteristické pro daný materiál, nebo použití se nepovažuje za vadu.
 
Pokud se zruší provozovna, spotřebitel se může obrátit na příslušný okresní úřad, kde dostane informaci o tom, kde a kdo je povinen vyřídit jeho reklamaci.
 
PRAVOMOCI SOI v reklamačním řízení
 
V souvislosti s vyřizováním reklamace právo SOI je vymezeno zákonem o ochraně spotřebitele.
 
SOI není oprávněna vstupovat do reklamačního řízení, posuzovat reklamované zboží, ani rozhodovat o opodstatněnosti reklamace.
 
SOI může prověřovat:
 
přijetí reklamace,
 
přítomnost pracovníka (zaměstnance) pověřeného vyřizovat reklamace po celou provozní dobu,
 
dodržování lhůt pro vyřízení reklamací,
 
vydání dokladu o uplatnění reklamace ao způsobu jejího vyřízení,
 
vedení evidence o reklamacích,
 
dodržování informačních povinností o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamovaných.
 
SOI poskytuje telefonické, písemné i osobní poradenství pro spotřebitele na všech svých pracovištích (viz. Organizační struktura nebo kontakt).